4 ″ Ulitka gulpy Almaz gyrasy daş üçin ýylmaýjy tigirler

Gysga düşündiriş:

4 "Ulitka gulpy Almaz gyrasy ýylmaýjy tigir, daş üçin her dürli plita gyralaryny, kellelerini we öküz burunlaryny üwemek üçin ýöriteleşdirilendir. Grokary ýylmaýjy takyklyk we ýokary üweýiş netijeliligi. ç. Elýeterli grit 30,60,120,200.


 • Material: Metal + göwher
 • Grits: Gödek, orta, gowy
 • Obýektler: Softumşak, orta, gaty
 • Ölçegi: Diametri 4 "
 • Arza: Plitalaryň her görnüşini gyrmak üçin
 • Önümiň jikme-jigi

  Haryt bellikleri

  4 "Ulitka gulpy göwher gyrasy ýylmaýjy tigirler
  Material
  Metal + Diamondlar
  Grits
  Gödek, orta, gowy
  Obýektler
  Softumşak, orta, gaty
  Sapak

  Ulitka gulpy
  Reňk / bellik
  Islenişi ýaly 
  Arza
  Her dürli daş plitalaryň gyrasyny üwemek üçin
  Aýratynlyklary
  1. Daş gyralary üwemek, Beton abatlamak, poly tekizlemek we agressiw täsir etmek.
  2. Tebigy we gowulaşan tozan çykarmak üçin aýratyn goldaw.
  3. Has işjeň iş üçin aýratyn dizaýn segmentleri emele gelýär.
  4. Iň amatly aýyrma derejesi.
  5. Şeýle hem, aýratyn talaplary ýerine ýetirmek üçin özleşdiriş hyzmatlaryny edýäris.

  Önümiň beýany

  Kubok tekeri çalt gödek gury ýa-da suw bilen sowadylan üweýji we mermer we granit ýüzlerini şekillendirmek, şeýle hem ýylmaýjy tigirler üçin niýetlenendir. Bu üweýji tigirler islendik beton gurluş işlerine laýyk gelýär. Şeýle hem, granitiň eroziw bozulmagy üçin ulanylyp bilner. Mermer. Daş we örme materiallaryny çalt üwemek, gödek arassalamak we tekiz plastmassa geýmek üçin amatly. Workokary iş netijeliligi we ulanmak aňsat.

  Önümçilik pudagy hökmünde Bontai öňdebaryjy materiallary taýýarlady we 30 ýyllyk tejribesi bolan superhard materiallary üçin milli ülňüleriň işlenip düzülmegine gatnaşdy. Kompaniýamyzyň güýçli tehniki güýji we gözleg we gözleg ukyby bar.

  Diňe ýokary hilli gurallary hödürlemek bilen çäklenmän, her dürli pollary çägelemek we ýuwmak bilen islendik meseläni çözmek üçin tehnologiki täzelikler hem hödürläp bileris.

  Durnukly we ygtybarly hil kepilligi, Bangtai önümi ösdürmegiň özeni hökmünde howpsuzlyk standartlaryny alýar we önüm ISO9001 kepilnamasyndan geçdi. Pol ölçegli ýylmaýjy enjamlar bilen ulanmak üçin amatly.

  Önümleriň giň görnüşi we doly aýratynlyklary. Hil kepilligi, ýokary çykdajy öndürijiligi, ýokary sargyt tizligi.

  Müşderi hyzmatyny üns bilen dolandyrmak bilen, müşderilere özlerini arkaýyn duýuň.

  Jikme-jik suratlar


 • Öňki:
 • Indiki:

 • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň