Senagat täzelikleri

 • Dürli kelleli pol üweýjileri bilen tanyşdyrmak

  Pol ýylmaýjy üçin üweýji kelleleriň sanyna görä, olary esasan aşakdaky görnüşlere bölüp bileris. Headeke kelleli ýylmaýjy Bir kelleli ýylmaýjy, bir ýylmaýjy diski herekete getirýän tok çykaryjy wilka bar. Kiçijik pol üweýjilerde kellede diňe bir ýylmaýjy disk bar, u ...
  Koprak oka
 • Mermer arassalamak bilen mermer arassalamak bilen deňeşdirmek

  Mermer üweýji we ýalpyldawuk daşlara ideg kristalyny bejermek ýa-da daş ýeňil plastinkany gaýtadan işlemek üçin iň soňky amaldyr. Adaty arassalaýyş kompaniýasynyň mermerden arassalanmagy we mumy bilen arassalanmagyndan tapawutlylykda, häzirki wagtda daş ideginde iň möhüm prosesleriň biri. T ...
  Koprak oka
 • Daşdan ýalpyldawuk we ýylmaýjy diski ornaşdyrmak

  Daşlary ýalpyldawuk mehanizm boýunça gözleg, ýalpyldawuk täsirine täsir edýän esasy faktorlar we daşlary ýuwmak tehnologiýasy esasan daşyň tekiz ýüzüne degişlidir. Köp ýyllap ulanylandan we tebigy howa şertlerinden soň, adam tarapyndan döredilen nädogry ideg bilen birlikde, oňa sebäp bolmak aňsat ...
  Koprak oka
 • “Nano-polikristally göwher” şu wagta çenli iň ýokary güýje ýetýär

  Filosofiýa ylymlarynyň doktory Kento Katairi we Japanaponiýanyň Osaka uniwersitetiniň in Engineeringenerçilik mekdebiniň dosenti Masaýoşi Ozakiden we Ehime uniwersitetiniň Çuň Earther dinamikasynyň gözleg merkeziniň professory Toruo Iriýadan we beýlekilerden ybarat gözleg topary muny düşündirdi. güýji ...
  Koprak oka
 • Göwheriň ösüş tendensiýalary pyçaklydy

  Jemgyýetiň ösmegi we adamzadyň ösüşi bilen Europeanewropa we Amerika ýurtlarynda zähmet çykdajylary gaty ýokary boldy we meniň ýurdumyň zähmet bahasy artykmaçlygy kem-kemden ýitýär. Efficiencyokary netijelilik adamzat jemgyýetiniň ösüşiniň mowzugyna öwrüldi. Edil şonuň ýaly, göwher üçin bl ...
  Koprak oka