Beton poldan epoksi, ýelim, örtükleri nädip aýyrmaly

Epoksi we şuňa meňzeş beýleki möhürleýjiler, betonyňyzy goramagyň owadan we çydamly usullary bolup biler, ýöne bu önümleri aýyrmak kyn bolup biler. Bu ýerde size iş netijeliligiňizi ep-esli ýokarlandyryp boljak käbir usullary maslahat beriň.

Ilki bilen, poluňyzdaky epoksi, ýelim, boýag, örtükler 1 mm-den aşakdaky ýaly gaty inçe bolmasa, ulanyp bilersiňiz Metal Bond göwher ýylmaýjy aýakgapKesgitliligini ýokarlandyrmak üçin ok segmentleri, romb segmentleri we ş.m. ýaly ýiti burç segmentleri bilen, bir segment üweýji aýakgap saýlamalydyňyz. Dürli maşynlar üçin dürli görnüşli ýylmaýjy aýakgap ýasaýarys, mysal üçin Husqvarna, HTC, Lavina, Werkmaster, Sase, STI, Terrco we ş.m., ODM / OEM hyzmatlary biziň üçin elýeterlidir.

QQ图片20211105112536

Ikinjiden, poluň üstündäki epoksi birneme galyň bolsa, 2mm ~ 5mm aralygynda, ulanyp görüp bilersiňiz PCD getiriş gurallarymeseläni çözmek üçin. Polikristally göwher (PCD), katalitik metalyň barlygynda ýokary basyşly, ýokary temperatura şertlerinde birleşdirilen göwherdir. Adaty metal üweýji aýakgaplary bilen deňeşdirilende, olar örtügi ýüklemezler ýa-da çalmazlar; PCD üweýji gurallary örtükleri aýyrmak üçin iň ýokary öndürijilikli önümleriň biridir, olar wagtyňyzy we zähmet çykdajylaryňyzy tiz tygşytlap bilerler; ömri gaty uzyn, materiallaryňyzyň bahasyny ep-esli azaldar. PCD ululygy we segment belgileri islegiňiz boýunça saýlanyp bilner.

_DSC7730

Üçünjiden, epoksi aşa galyň bolsa, epoksi toplary we beton pollardan beýleki möhüm möhürleýji / boýaglary aýyrmak üçin atylan partlaýjy maşynlar ulanylyp bilner. Atylan partlaýjy maşynlar, betonyň üstünde ýarylan ownuk metal bölejikleri ulanýarlar, islendik möhüm örtügi aýyrýarlar. Bu maşynlar galyndylary azaldýan oky gaýtadan işleýärler. Şeýle hem tozanlaryň köpüsi aýrylýan vakuum ulgamy bar. Bu beton pollardan galyň topikal möhürleri aýyrmagyň iň oňat we çalt usullaryndan biridir. Bu maşynlary ulanmagyň pes tarapy, poluň pyýada ýaly gödek galmagydyr, şonuň üçin içerki betonyň köpüsi ulanylandan soň hormatlanmalydyr.

QQ图片20211105114453

Netijede, epoksi, örtük, ýelimleri betondan nädip aýyrmak meselesinde kynçylyk çekýän bolsaňyz, biziň bilen habarlaşmakdan çekinmäň, biz ony çözmek üçin iň oňat gurallary hödürläp bileris.


Iş wagty: Noýabr-05-2021