Mermer bilen arassalanmagy mermer arassalaýjy mum bilen deňeşdirmek

5

Mermer üweýji we ýalpyldawuk daş ideg kristalyny bejermek ýa-da daş ýeňil plastinkany gaýtadan işlemek üçin iň soňky amaldyr. Adaty arassalaýyş kärhanasynyň mermerden arassalanmagy we mumy bilen arassalanmagyndan tapawutlylykda, häzirki wagtda daş ideginde iň möhüm proseslerden biridir. Tapawut:

Birinjiden, esasy tapawut.

Mermer üweýji ýerüsti arassalamak, daş kristal ýüzüni gaýtadan işlemegiň başlangyjy ýa-da daşlary gaýtadan işlemekde zerur prosesdir. Onuň esasy ýörelgesi, organiki däl kislotalar, metal oksidleri we beýleki maddalar bilen sintez edilýän basyş üweýji blokdan, mehaniki üweýji diskiň basyşy, ýokary tizlikli ýylmaýjy güýç, sürtülme ýylylygy, suwuň fiziki mermer ýüzünde birneme tekiz mermer ýüzünde we himiki hyzmatdaşlyk, mermer üstü täze açyk kristal gatlagyny emele getirer. Bu kristal gatlagyň aşa ýagty, aýdyň ýagtylygy bar. Lute 90-100 dereje ýetip biler. Bu kristal gatlak daş ýüzüniň üýtgedilen kristal gatlagydyr (galyňlygy 1-2 mm). Kristal ýerüsti arassalamak, ýylmaýjy bloklary ýuwmagyň fiziki giňelmesi, ýagny üweýji bloky tozga öwürmek ýa-da bir prosessden soň ýere üwenden soň pes tizlikli daş ideg maşynyna az mukdarda rezin tozy we suw garyndysy goşmak; ýagtylyk.

Mermer arassalamak, mermerden ýasalan mumy ýuwmagyň başlangyjydyr, mermer arassalamak mumy ýuwmak 80-nji we 1990-njy ýyllaryň başynda meşhur mermer arassalamak we tehniki taýdan goramak çäreleri, indi bazary we barlygyň ähmiýetini ýitirdi. Onuň düýp manysy, täze asfaltlanan daşyň (ýalpyldawuk plastinka) üstünde örtülen akril rezin we PE emulsiýa polimerleriniň inçe örtügi bolup, köplenç suw mumy ýa-da pol mumy diýip atlandyrýarys. Soňra ýokary tizlikli, pes basyşly ýalpyldawuk maşyn, daş ýüzüne süýümli sürtülme sürtülenden soň, rezin örtügi has ýagty bolar. Önümiň täzelenmegi, soňra bolsa ýörite mumyň, mumsyz we ş.m. ýüze çykmagy sebäpli bu örtük agaç poluň ýag lakyna meňzeýär.

Mermerden ýasalan kristal ýerüsti bejergiden öň üweýji we ýalpyldawuk daş görnüşi, himiki we himiki hyzmatdaşlygyň prosesi. Daş ýüzüniň kristal gatlagy aşaky gatlak bilen tutuşlygyna sintez edilýär we kesiş gatlagy ýok.

Mermer arassalaýjy mumyň üstündäki mum gatlagy, daşyň üstüne himiki reaksiýa bermeýän we fiziki taýdan örtülen daş ýüzüne berkidilen rezin filmdir. Bu mumdan ýasalan gatlak gatlagy daş ýüzünden ýekeje belgi bilen kesilip bilner.

Ikinjiden, tapawudyň görnüşi.

Mermer üweýji ýalpyldawuk daş, idegiň başlangyjydyr, bejergiden soň ýokary ýagtylyk, ýokary aýdyňlyk, könelişme garşylygy, stomp garşylygy, çyzmak aňsat däl, daşdan peýdalanmak funksiýasynyň we gymmaty giňeltmegiň hakyky beýanydyr.

Pes lýuksdan soň daş mumy, ýagtylygy düşnüksiz we gaty düşnüksiz, könelmeýän, suwa çydamly, çyzmak aňsat, okislenme we sary reňk daş şekiliniň düýp manysyny peseldýär.

Üçünjiden, tapawudyň uzalmagy we işleýşi.

Daş üweýji blok (köplenç kristal ýerüsti ideg diýilýär) bilen ýalpyldadylandan soň kristal gatlagy we kristal gatlagy yzygiderli aladadan soň gözenekleri doly ýapylmaýar, daş içerde we daşarda henizem dem alyp bilýär, daş ýok aňsat lezýonlar. Şol bir wagtyň özünde belli bir suw geçirmeýän, hapa garşy täsir edýär.

Mermer mumdan soň daş gözenekleri doly ýapylýar, daş içerde we daşarda dem alyp bilmeýär, şonuň üçin daş zeperlenmelere ýykgyn edýär.

Daş üweýji blokdan ýuwlandan soň kristal gatlagyna we kristal gatlagyna yzygiderli ideg etmek aňsat, topragy arassalamak üçin arassalaýjy serişdäni talap etmeýär, suw üweýji we derman gury üweýji bilen göni üweýji blok bolup biler. Islän wagtyňyz geýip we emdirip bilersiňiz, ýerli derejede işledip bilersiňiz. Daş ýüzüniň reňkinde täze tapawut ýok.

Aboveokardaky deňeşdirme bilen mermerden ýasalan köp sanly artykmaçlygy tapyp bileris. Daşlary ýuwmak effektini gowy etmek üçin gowy göwher guralyny saýlamak zerur.“Fuzhou Bontai” göwher gurallary kompaniýasy30 ýyldan gowrak önümçilik tejribesi bar, size beton, terrazzo, granit, mermer we daş üweýji we ýalpyldawuk gurallar üçin her dürli göwher gurallaryny hödürläp bileris. Soraglaryňyz bar bolsa, biziň bilen habarlaşmakdan çekinmäň, 24 sagadyň dowamynda jogap bereris.

 


Iş wagty: Noýabr-11-2021