Habarlar

 • Beton üwemek üçin göwher bölekleri

  Beton asfalt gurlan bolsa, gaty inçe çyzyklar bolar we beton gury bolmasa, birneme asfaltly ýol bolar, beton örtük uzak wagtlap ulanylandan soň, elbetde üstü bolar köne, gum ýa-da ýarylyp biler, Bu ýagdaýda ...
  Koprak oka
 • Näme üçin beton üweýji segmentleriň dürli baglanyşyklary bar?

  Beton pollary üwende, beton üweýji aýakgap satyn alanyňyzda segmentleriň ýumşak, orta ýa-da gaty baglanyşykdygyna düşünip bilersiňiz.Munuň manysy näme?Beton pollar dürli dykyzlykda bolup biler.Bu beton garyndysynyň temperaturasyna, çyglylygyna we gatnaşygyna baglydyr.A ...
  Koprak oka
 • Dürli kelleli pol üweýjileri bilen tanyşdyrmak

  Pol ýylmaýjy üçin üweýji kelleleriň sanyna görä, olary esasan aşakdaky görnüşlere bölüp bileris.Headeke kelleli ýylmaýjy.Kiçijik pol üweýjilerde kellede diňe bir ýylmaýjy disk bar, u ...
  Koprak oka
 • Göwher gurallaryny öndürmek üçin ýeke-täk ýol

  Göwher gurallarynyň ulanylyşy we ýagdaýy.Dünýä ykdysadyýetiniň ösmegi we adamlaryň ýaşaýyş derejesiniň ýokarlanmagy bilen tebigy daş (granit, mermer), jade, emeli ýokary derejeli daş (mikrokristally daş), keramika, aýna we sement önümleri öýde giňden ulanyldy .. .
  Koprak oka
 • Garyndy tegelek tegelegiň üweýşiniň ösüş tendensiýasy

  Garyndy tegelek arra pyçaklary üwürilende köp faktorlary äsgermezlik edip bolmaz 1. Matrisanyň uly deformasiýasy, gabat gelmeýän galyňlygy we içki deşigiň uly çydamlylygy.Haçan-da enjamyň haýsy görnüşine garamazdan substratyň ýokarda agzalan dogabitdi kemçilikleri bilen baglanyşykly mesele ýüze çykanda ...
  Koprak oka
 • Mermer arassalamak bilen mermer arassalamak bilen deňeşdirmek

  Mermer üweýji we ýalpyldawuk daşlara ideg kristalyny bejermek ýa-da daş ýeňil plastinkany gaýtadan işlemek üçin iň soňky amaldyr.Adaty arassalaýyş kompaniýasynyň mermerden arassalanmagy we mumy bilen arassalanmagyndan tapawutlylykda, häzirki wagtda daş ideginde iň möhüm prosesleriň biri.T ...
  Koprak oka
 • 7 dýuým Ok bölekleri Almaz ýylmaýjy kubok tigirleri

  Bu 7 dýuýmlyk üweýji käsäniň tekerinde beton we terrazzo poly üwemek üçin niýetlenen 6 burçly, ok şekilli segmentler bar, şeýle hem bu üweýji käse tigirli ýylmaýjy goşmaçany betony üwemek ýa-da taýýarlamak, ýa-da ýelim, ýelimleýji, ýukajyk, krowat ýa-da aýyrmak üçin ulanyp bilersiňiz. ...
  Koprak oka
 • Beton poldan epoksi, ýelim, örtükleri nädip aýyrmaly

  Epoksi we şuňa meňzeş beýleki möhürleýjiler, betonyňyzy goramagyň owadan we çydamly usullary bolup biler, ýöne bu önümleri aýyrmak kyn bolup biler.Bu ýerde iş netijeliligiňizi ep-esli ýokarlandyryp boljak käbir usullary maslahat beriň.Ilki bilen, poluňyzyň üstündäki epoksi, ýelim, boýag, örtükler ...
  Koprak oka
 • Beton, Terrazzo, Daş ýüzüni üwemek üçin göwher üweýji disk

  Göwher üweýji diskiň hünär düşündirişi, disk göwresinden we göwher üweýji segmentinden ybarat üweýji maşynda ulanylýan disk üweýji guralyna degişlidir.Göwher bölekleri disk korpusyna kebşirlenýär ýa-da örtülýär, şeýle hem iş ýüzüne ...
  Koprak oka
 • Iki hatar göwher ýylmaýjy kubok tigirleri

  Beton üçin üweýji tigir barada aýdylanda, turbo käse tigirini, ok kubok tigirini, bir hatar käse tigirini we ş.m. hakda pikir edip bilersiňiz, bu gün goşa hatar käse tigirini hödürläris, bu üwemek üçin iň ýokary göwher kubok tigirleriniň biridir beton polUmuman alanyňda umumy ululyklar ...
  Koprak oka
 • Beton Aziýa dünýäsi 2021

  Salam, hemmeler, biz Hytaýda “Fuzhou Bontai Diamond Tools Co. Ltd.”, göwher üweýji aýakgaplary, göwher käse tigirleri, Polishing padleri, 30 ýyldan gowrak iş tejribesi bolan PCD üweýji gurallary bilen meşgullanýar.“Beton Asia World 2021” -e gatnaşarys, aşakdaky kabinetimizdäki maglumatlara serediň: Sergi na ...
  Koprak oka
 • 3 inç mis zynjyr göwher ýalpyldawuk gaplar

  Geçmişde adamlar beton poly demir zynjyr bilen örtýän aýakgaplar bilen süpürenlerinde, göni # 50 ~ 3000 # rezinleýji polotno geçerler, metal ýassyklar bilen rezin padşalaryň arasynda geçiş polishingleri ýok, şonuň üçin bu köp wagt alar. metal göwher ýassyklar bilen lfet çyzgylaryny aýyryň ...
  Koprak oka
12345Indiki>>> Sahypa 1/5