27inch surfaceer ýüzüniň ýokary ýagtylygy üçin göwher ýalpyldawuk ýassyklar

Gysga düşündiriş:

27inch highokary ýalpyldawuk ýüz ýasamak, her dürli pollary gury polat etmek üçin göwher ýalpyldawuk pollary ýakmak. Floorerde ýumşak we ýumşak. Iň ýokary hilli we öndürijilik standartlaryna laýyklykda işlenip düzüldi. Çukurlaryň bäş basgançagy: 400 #, 800 #, 1500 #, 3000 #, 5000 # we beýleki gözenekler talap edilişi ýaly düzülip bilner.


 • Material: Süýüm / gubka + göwher
 • Grits: 400 #, 800 #, 1500 #, 3000 #, 5000 #
 • Iş usuly: Gury ýalpyldawuk
 • Ölçegi: 3 "27"
 • Arza: Poluň ýüzüni ýokary ýagtylyk bilen ýuwmak
 • Obýektler: Örän ýumşak, gaty ýumşak, ýumşak, orta, gaty, gaty, gaty, gaty
 • Üpjünçilik ukyby: Aýda 10,000 bölek
 • Tölegiň şerti: T / T, L / C, PayPal, Western Union, Söwda kepilligi we ş.m.
 • Eltip bermegiň wagty: Mukdaryna görä 7-15 gün
 • Ibermegiň ýollary: “Express” (FeDex, DHL, UPS, TNT we ş.m.), Howa, Deňiz arkaly
 • Önümiň jikme-jigi

  Haryt bellikleri

  27inç göwher ýalpyldawuk ýassyklar 
  Material
  Süýüm / gubka / doňuz saçlary + göwher
  Iş usuly
  Gury ýalpyldawuk
  Ölçegi
  3 "27" 
  Grits
  400 #, 800 #, 1500 #, 3000 #, 5000 # (Beýleki gözenekleri sazlap bolýar)
  Bellik
  Islenişi ýaly 
  Arza
  Beton we terrazzo we ş.m. ýokary ýalpyldawuk pollary ýuwmak üçin
  Aýratynlyklary:

  1. Çalt üýtgetmek üçin “Welcro” goldawy.
  2. Kämil aýdyňlyk bilen ýokary ýalpyldawuklyk
  3. Uzak iş ömri

  27 dýuým ýokary tizlikli gury ýalpyldawuk göwher abraziw ýassyklar, berk berklik, ýokary netijelilik, ýokary ýalpyldawuk polishingde giňden ulanylýan poluň üstüni has ýalpyldawuk we teksturaly edýär.

  Uly diametrli ýalpyldawuk pad, ýylmaýjy poluň üstki meýdany bilen habarlaşyp biler, ýalpyldawuk wagtyny 50% azaldyp, zähmet çykdajylaryny azaldyp biler.

  Biz hakda

  • Productshli önümler ISO9001 şahadatnamalaryndan geçdi.
  • Domestichli içerki we halkara bazarlar üçin.
  • Esasy önümler. Göwher üweýji gaplar, rezin reňkleýji önümler, göwher ýylmaýjy tigirler, göwher üweýji bloklar, süýümli ýassyklar we ş.m.

  Önümçilik pudagy hökmünde Bontec öňdebaryjy materiallary taýýarlady we 30 ýyllyk tejribesi bolan superhard materiallary üçin milli ülňüleriň işlenip düzülmegine gatnaşdy. Kompaniýamyzyň güýçli tehniki güýji we gözleg-agtaryş ukyby bar. Diňe ýokary hilli gurallary hödürläp bilmeris, her dürli pollary çägelenende we ýalpyldadanda islendik meseläni çözmek üçin tehnologiki täzelikleri hem hödürläp bilmeris. önümi öndürmek we önüm ISO9001 şahadatnamasyndan geçdi. Pol ölçegli ýylmaýjy enjamlar bilen ulanmak üçin amatly. Önümleriň köp görnüşi we doly aýratynlyklary. Hil kepilligi, ýokary çykdajy öndürijiligi, ýokary sargyt derejesi. Müşderi hyzmatyny üns bilen dolandyrmak bilen, müşderilere özlerini arkaýyn duýuň.

   

  https://www.bontaidiamond.com/diamond-polishing-pads/
  https://www.bontaidiamond.com/diamond-polishing-pads/
  https://www.bontaidiamond.com/diamond-polishing-pads/
  https://www.bontaidiamond.com/diamond-polishing-pads/
  https://www.bontaidiamond.com/diamond-polishing-pads/

  Maslahat berilýän önümler

  Kompaniýanyň tertibi

  446400

  FUZHOU BONTAI DIAMOND TOOLS CO .; LTD

  Biz göwher gurallaryny öndürmekde, öndürmekde we satmakda ýöriteleşen göwher gurallaryny öndüriji. Bizde pol ýuwmak ulgamy, göwher ýylmaýjy aýakgaplar, göwher ýylmaýjy käse tigirleri, göwher ýalpyldawuk padler we PCD gurallary we ş.m. üçin göwher üweýji we ýalpyldawuk gurallar bar.
   
  30 30 ýyldan gowrak tejribe
  ● Professional gözleg we satuw topary
  Quality Hil hiline gözegçilik ulgamy
  ● ODM & OEM elýeterli

  Biziň ussahanamyz

  1
  2
  3
  1
  14
  2

  Bontaý maşgalasy

  15
  4
  17

  Sergi

  18
  20
  21
  22

  Sýamen daş ýarmarkasy

  Şanhaý beton sergisi dünýäsi

  Şanhaý Bauma ýarmarkasy

  World of Concrete 2019
  25
  24

  Beton Las Wegas dünýäsi

  Uly 5 Dubaý ýarmarkasy

  Italiýa Marmomak daş ýarmarkasy

  Şahadatnamalar

  10

  Bukja we iberiş

  IMG_20210412_161439
  IMG_20210412_161327
  IMG_20210412_161708
  IMG_20210412_161956
  IMG_20210412_162135
  IMG_20210412_162921
  照片 3994
  照片 3996
  照片 2871
  12

  Müşderileriň pikirleri

  24
  26
  27
  28
  31
  30

  Sorag-jogap

  1. Öndüriji ýa-da söwdagärmi?

  J: Elbetde, öndüriji, zawodymyza baryp, barlamaga hoş geldiňiz.
   
  2. Mugt nusgalary hödürleýärsiňizmi?
  J: Mugt nusgalary hödürlemeýäris, nusga almak we özüňiz ýüklemek üçin pul tölemeli. BONTAI-nyň köp ýyllyk tejribesine görä, adamlar töleg töläp nusgalary alanda, alan zatlaryny gadyr ederler öýdýäris. Şeýle hem, nusganyň mukdary az bolsa-da, bahasy adaty önümçilikden has ýokary .. trialöne synag tertibi üçin käbir arzanladyşlary hödürläp bileris.
   
  3. Gowşuryş wagtyňyz näçe?
  J: Adatça önümçilik, töleg alnandan 7-15 gün alýar, bu sargyt mukdaryna baglydyr.
   
  4. Satyn alanym üçin nädip töläp bilerin?
  J: T / T, Paypal, Western Union, Alibaba söwda kepilligi tölegi.
   
  5. Göwher gurallaryňyzyň hilini nädip bilip bileris?
  J: Ilki bilen hilimizi we hyzmatymyzy barlamak üçin göwher gurallarymyzy az mukdarda satyn alyp bilersiňiz. Az mukdarda
  talaplaryňyza laýyk gelmeýän bolsa, aşa töwekgelçilik etmeli.

 • Öňki:
 • Indiki:

 • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň