USULLAR Maşyn gurallary Hyzmatdaş bolup biler

SIZ BILEN HER AYOL.

Sag saýlamakdan we düzmekden
ep-esli girdeji getirýän satyn almany maliýeleşdirmäge kömek edýän işiňiz üçin enjam.

MISSION

BIZ hakda

“Fuzhou Bontai Diamond Tools Co., Ltd”, her dürli göwher gurallaryny satmakda, ösdürmekde we öndürmekde ýöriteleşen öndürijä eýe bolup, 2010-njy ýylda döredildi. Gaty göwher ýylmaýjy we pol ýuwmak ulgamy, göwher üweýji aýakgaplary, göwher ýylmaýjy käse tigirleri, göwher üweýji diskler we PCD gurallary bar. Dürli beton, terrazzo, daş pollar we beýleki gurluşyk pollary üwemek üçin ulanylýar.

ýakynda

HABARLAR

 • Mermer bilen arassalanmagy mermer arassalaýjy mum bilen deňeşdirmek

  Mermer üweýji we ýalpyldawuk daş ideg kristalyny bejermek ýa-da daş ýeňil plastinkany gaýtadan işlemek üçin iň soňky amaldyr. Adaty arassalaýyş kärhanasynyň mermerden arassalanmagy we mumy bilen arassalanmagyndan tapawutlylykda, häzirki wagtda daş ideginde iň möhüm proseslerden biridir. T ...

 • 7 dýuým Ok bölekleri Almaz ýylmaýjy kubok tigirleri

  Bu 7 dýuým üweýji käse tekerinde beton we terrazzo pollary üwemek üçin niýetlenen 6 burçly, ok şekilli segmentler bar, bu ýylmaýjy käse tigirli ýylmaýjy goşundy betony üwemek ýa-da taýýarlamak, ýa-da ýelim, ýelimleýji, ýukajyk, krowat ýa-da aýyrmak üçin ulanyp bilersiňiz. ...

 • Beton poldan epoksi, ýelim, örtükleri nädip aýyrmaly

  Epoksi we şuňa meňzeş beýleki möhürleýjiler, betonyňyzy goramagyň owadan we çydamly usullary bolup biler, ýöne bu önümleri aýyrmak kyn bolup biler. Bu ýerde size iş netijeliligiňizi ep-esli ýokarlandyryp boljak käbir usullary maslahat beriň. Ilki bilen, poluňyzy ýapýan epoksi, ýelim, boýag, örtükler ...

 • Beton üwemek üçin göwher üweýji disk, Terrazzo, daş ýüz

  Almaz üweýji diskiň hünär düşündirişi, disk korpusyndan we göwher üweýji segmentinden ybarat üweýji maşynda ulanylýan diski üweýji guralyna degişlidir. Almaz segmentleri disk korpusyna kebşirlenýär ýa-da örtülýär, şeýle hem iş ýüzüne ...

 • Iki hatar göwher ýylmaýjy kubok tigirleri

  Beton üçin üweýji tigir barada aýdylanda, turbo käse tigir, ok käse tigir, bir hatar käse tigir we ş.m. hakda pikir edip bilersiňiz, bu gün goşa hatar kubok tigirini hödürläris, bu üwemek üçin iň ýokary göwher kubok tigirleriniň biridir beton pol Umuman, umumy ululyklar ...